Standardy etyczne i przeciwdziałanie nadużyciom

Instytut Badań Gospodarczych stosuje standardy etyczne i podejmuje wszelkie możliwe działania zapobiegające nadużyciom i nierzetelności naukowej. Wydawnictwo przyjęło i stosuje zasady etyki publikacyjnej zgodne z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (Committee on Publication Ethics, COPE) zarówno w odniesieniu do publikowanych monografii jak i wydawanych pism naukowych.

Zasady etyki publikacyjnej dotyczące monografii naukowych

Zasady etyki publikacyjnej

 1. Autor jest zobowiązany podać na stronie redakcyjnej informację o wszystkich osobach, które w jakikolwiek sposób przyczyniły się do powstania przygotowanej monografii. Wydawnictwo nie akceptuje sytuacji określanej jako ghostwriting, tożsamej z ukrywaniem udziału w powstaniu monografii osób innych niż podawanych na stronie redakcyjnej.
 2. W przypadku monografii wieloautorskich lub rozdziału w monografii przygotowanego przez więcej niż jednego autora, wszyscy autorzy są zobowiązani do określenia procentowo wkładu autorskiego.
 3. Podawanie jako współautorów osób, które nie wniosły żadnego wkładu w publikację traktowane jest jako guest authorship, co stanowi złamanie dobrych praktyk wydawniczych i nie jest dopuszczane przez Wydawnictwo.
 4. Autorzy monografii prezentujący badania finansowane przez podmioty trzecie zobowiązani są do podania na stronie redakcyjnej źródła finansowania wraz z numerem grantu.
 5. Odpowiedzialność za podanie zgodnych z prawdą informacji dotyczących zgłaszanej monografii spoczywa na autorze, redaktorze naukowym monografii lub autorze rozdziału w monografii.
 6. Oryginalność każdej zgłaszanej do publikacji monografii jest weryfikowana przy pomocy systemu antyplagiatowego dostarczanego przez Crossreff Smilairy Check powered by iThenticate.
 7. Wydawnictwo w przypadku odkrycia nierzetelności naukowej postępuje zgodnie z procedurą rekomendowaną przez COPE (Zobacz algorytmy postępowania).

Procedura recenzji monografii

 1. Wszystkie publikowane monografie oceniane są na podstawie co najmniej dwóch niezależnych recenzji wykonanych przez specjalistów spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji.
 2. Recenzent nie powinien podejmować się oceny nadesłanego tekstu, gdy zachodzi konflikt interesów wynikający z rywalizacji, współpracy lub innej relacji z autorem, co potwierdza pisemnie przez złożenie stosownego oświadczenia.
 3. Autor zobowiązany jest powiadomić Wydawnictwo w przypadku występowania potencjalnych recenzentów znanych jako specjaliści z danej dziedziny, w przypadku których zachodzi uzasadniona groźba wystąpienia konflikt interesów.
 4. Z rozszerzonej listy recenzentów (5 osób) – ekspertów w danej dziedzinie naukowej – opracowanej przez Kolegium Redakcyjne w skład którego wchodzą członkowie Rady Ekspertów Instytutu Badań Gospodarczych z danej dziedziny, Wydawnictwo wybiera dwóch niezależnych recenzentów, którym przesyła manuskrypt do recenzji naukowej.
 5. Rozszerzona lista recenzentów nie jest znana autorowi monografii.
 6. Ostateczną decyzję o wydaniu publikacji podejmuje Kolegium Redakcyjne Wydawnictwa.
 7. Recenzje naukowe są wykonywane na podstawie umowy o dzieło sporządzonej przez Wydawnictwo.
 8. Imiona i nazwiska recenzentów umieszczane są na stronie redakcyjnej monografii.

 

Zasady etyki publikacyjnej dotyczące pism naukowych

Zadania i obowiązki redaktorów wydawniczych

 1. Zespół redakcyjny czasopisma składa się z członków, którzy postrzegani są jako eksperci w określonej dziedzinie. Nazwiska i afiliacje członków zespołu redakcyjnego są publikowane na stronie czasopisma.
 2. Aktualny kontakt do redakcji czasopisma publikowany jest na stronie czasopisma.
 3. Redaktor naczelny odpowiedzialny jest za wybór artykułów publikowanych na łamach czasopisma. Selekcja dokonywana jest na podstawie zawartości merytorycznej artykułu bez odwoływania się do rasy, orientacji seksualnej, religii, pochodzenia etnicznego, narodowości lub wyznań politycznych autorów. Decyzja o publikacji artykułu przeprowadzana jest w oparciu o ważność tematyki, oryginalność i przejrzystość artykułu oraz jego zgodność z celem czasopisma.
 4. Treść artykułu poddawana jest procesowi podwójnej, anonimowej recenzji (double-blind review process) przed opublikowaniem. Proces ten polega na otrzymaniu opinii na temat każdego, zgłoszonego artykułu od recenzenta postrzeganego jako ekspert w danej dziedzinie. Proces ten jest wyjaśniony na stronie czasopisma.
 5. Kryteria ewaluacji artykułu są obiektywne. Formularz recenzji dostępny jest w materiałach do pobrania czasopisma.
 6. Zespół redakcyjny nie ujawnia informacji na temat zgłaszanych artykułów osobom innym, niż autor wyznaczony do korespondencji, recenzenci, potencjalni recenzenci i przedstawiciele wydawnictwa.
 7. Redakcja zapewnia, że zgłaszane artykuły objęte są klauzulą poufności podczas procesu recenzowania.
 8. Wydawca i zespół redakcyjny są odpowiedzialni za wykrywanie i zapobieganie publikacji artykułów, w których wykryte zostały przypadki nierzetelności naukowej.
 9. W przypadku otrzymania informacji o przejawach nierzetelności naukowej, redakcja podejmuje odpowiednie kroki je eliminujące.
 10. Czasopismo na stronie internetowej zamieszcza informacje dotyczące zasad wycofania artykułu z publikacji.
 11. W razie potrzeby redakcja czasopisma publikuje korekty opatrzone odpowiednią adnotacją.
 12. Redakcja zapewnia zabezpieczenie cyfrowe czasopisma poprzez zamieszczanie jego zawartości na Economic Publishing Platform.
 13. Informacje dotyczące przeniesienia praw autorskich i licencji, na jakiej publikowane są artykuły dostępne są na stronie czasopisma.
 14. Informacja o podmiocie wydającym czasopismo, jakim jest Instytut Badań Gospodarczych, została zamieszczona na stronie czasopisma.
 15. Wydawca nie używa nazw organizacji, które mogłyby wprowadzić w błąd potencjalnych autorów i redaktorów, co do charakteru właściciela czasopisma.
 16. Zawartość strony internetowej czasopisma odzwierciedla dbałość redakcji o zapewnienie wysokich standardów etycznych i zawodowych.
 17. Częstotliwość ukazywania się czasopisma jest jasno określona na stronie czasopisma.
 18. Nazwa czasopisma jest unikalna i nie wprowadza w błąd potencjalnych czytelników co do pochodzenia czasopisma i powiązań z innymi seriami wydawniczymi.

Zadania i obowiązki autorów

 1. Ewentualne opłaty za zgłoszenie lub publikację artykułu dostępne są na stronie czasopisma.
 2. Periodyki oferują dostęp do zawartości w systemie Open Access na zasadach licencji niewyłącznej Creative Commons (4.0). Czytelnicy nie ponoszą żadnych opłat za dostęp do treści czasopisma.
 3. Zgłaszane artykuły powinny być w całości oryginalne. W przypadku wykorzystania prac/słów innych autorów, należy zastosować odpowiednie cytowanie. Plagiat jest przejawem nierzetelności naukowej i jest nieakceptowalny.
 4. Autorzy są zobligowani do podawania następujących informacji: źródeł finansowania artykułu, nazwisk osób lub nazw instytucji, które miały wpływ na powstanie artykułu oraz ujawnienia faktu czy artykuł był prezentowany w innej formie, np. abstraktu/posteru na konferencji.
 5. Autorstwo powinno być ograniczone do osób, które miały znaczący wpływ na: powstanie koncepcji i planu artykułu, zebranie danych, analizę i interpretację danych, przygotowanie projektu artykułu oraz krytyczną rewizję pod kątem zawartości intelektualnej.
 6. Autorzy powinni ujawniać wszelkie, finansowe lub niematerialne konflikty interesów, które mogą mieć wpływ na wyniki lub interpretację artykułu.
 7. Autorzy powinni zgłosić do redakcji każdy znaczący błąd wykryty w opublikowanym artykule i współpracować przy wycofaniu lub korekcie artykułu. Jeśli redakcja lub wydawca czasopisma uzyska informację od osób trzecich o znaczącym błędzie występującym w opublikowanym artykule, obowiązkiem autora jest natychmiastowe wycofanie, korekta artykułu lub dostarczenie dowodów potwierdzających poprawność zgłoszonego artykułu.

Zadania i obowiązki recenzentów

 1. Recenzenci powinni zgłosić do redakcji fakt, że odczuwają brak odpowiednich kwalifikacji, który uniemożliwia sprawne wykonanie recenzji.
 2. Artykuły poddawane recenzji są poufne, nie wolno ich pokazywać ani omawiać z innymi osobami za wyjątkiem osób upoważnionych przez redaktora. Informacje ujawnianie w materiale przesłanym do recenzji nie mogą być wykorzystywane w badaniach własnych recenzenta bez zgody autora.
 3. Recenzje powinny być wykonywane obiektywnie. Recenzenci powinni jasno wyrazić swoje zdanie używając konstruktywnych argumentów.
 4. Recenzenci powinni wskazać na istotne publikacje, które nie zostały zacytowane przez autora.
 5. Recenzenci powinni poinformować redakcję o istotnym podobieństwie występującym między recenzowanym artykułem a opublikowanymi pracami, które są im znane.
 6. Recenzenci nie powinni podejmować się recenzji artykułów, w przypadku których występuje konflikt interesów wynikający z konkurencyjnych, kooperacyjnych, zawodowych i innych relacji.

Oświadczenie wydawcy

W przypadkach domniemanej lub sprawdzonej nierzetelności naukowej, nieuczciwej publikacji lub plagiatu, wydawca, w ścisłej współpracy z redaktorem czasopisma, podejmie wszelkie właściwe środki w celu wyjaśnienia sytuacji i wniesienia poprawek do określonego artykułu. Obejmuje to szybką publikację erraty lub, w uzasadnionych przypadkach, pełne wycofanie pracy z czasopisma.

Newsletter

Wyszukiwarka