Instytut Badań Gospodarczych jest samodzielną jednostką zaangażowaną w prowadzenie oraz popularyzację wyników badan naukowych w zakresie nauk ekonomicznych.

Celami statutowymi Instytutu są:

  1. promowanie i wspomaganie rozwoju społeczno-gospodarczego Polski;

  2. podnoszenie świadomości ekonomicznej społeczeństwa i szerzenie kultury ekonomicznej w polskim społeczeństwie;

  3. tworzenie warunków dla rozwoju nauk ekonomicznych i propagowanie ich dorobku w Polsce i za granicą;

  4. podnoszenie kwalifikacji zawodowych ekonomistów;

  5. promowanie integracji i współpracy pomiędzy ekonomistami akademickimi oraz praktykami gospodarczymi. 

Działalność Instytutu koncentruje się na wspieraniu badań naukowych poprzez prowadzenie wydawnictwa naukowego, współpracę w publikowaniu dwóch pism naukowych z zakresu ekonomii (Oeconomia Copernicana i Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy), realizacji projektów badawczych oraz organizowaniu konferencji naukowych. Realizując swoje cele Instytut współpracuje z polskimi oraz zagranicznymi uniwersytetami oraz ośrodkami badawczymi.

Newsletter

Wyszukiwarka